Blog

Rozwód a opieka naprzemienna nad małoletnim dzieckiem

Rozwód a opieka naprzemienna nad małoletnim dzieckiemPo rozwiązaniu małżeństwa przez sąd w konsekwencji przeprowadzonego postępowaniarozwodowego rodzice mogą zdecydować się na sprawowanie pieczy nad wspólnymmałoletnim dzieckiem w formie opieki naprzemiennej. Istotnym jest, że wykonywanie opiekinaprzemiennej, pomimo równego podziału obowiązków wobec małoletniego, nie powodujewygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka. O ustalenie opiekinaprzemiennej...

CZY SKAZANY MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE?

W sytuacji, gdy przerwa w wykonaniu kary trwała co najmniej rok, a przed jej udzieleniemskazany odbył już karę pozbawienia wolności w wymiarze minimum 6 miesięcy, możliwe jestuzyskanie warunkowego zwolnienia (po spełnieniu pozostałych warunków określonych wkodeksie karnym wykonawczym). W takiej sytuacji skazany nie wróci do zakładu karnego,jednak w razie popełnienia kolejnego...

W JAKIM TRYBIE SĄD DECYDUJE O ORZECZENIU PRZERWY?

Postanowienie sądu o udzieleniu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności jestpodejmowane na posiedzeniu. W toku posiedzenia ma prawo uczestniczyć adwokat, którybędąc obrońcą skazanego ma możliwość przedstawienia stosownej argumentacjiprzemawiającej za udzieleniem przerwy. W posiedzeniu biorą również udział prokurator albokurator bądź dyrektor zakładu karnego, jeśli wniosek o przyznanie przerwy został wniesionyprzez nich.Na...

JAKI JEST MAKSYMALNY CZAS, NA KTÓRY MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONA PRZERWA?

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności co do zasady nie może przekroczyćjednego roku. Wyjątkiem w tym zakresie jest choroba skazanego. Jeśli konieczne będziedalsze jego leczenie poza zakładem karnym, możliwe jest przedłużenie okresu przerwy.Powrót do zakładu karnego nastąpi po ustaniu przesłanek do zwolnienia. Kolejny wyjątekdotyczy skazanej kobiety ciężarnej ponieważ stosownie do...

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH SĄD MOŻE UDZIELIĆ PRZERWY W ODBYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI?

Sąd może udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeśliwystępuje u niego ciężka choroba psychiczna lub choroba innego rodzaju, którauniemożliwia mu wykonanie pierwotnie wymierzonej kary. Czas trwania przeszkodydeterminuje okres, na który sąd może udzielić przerwy. W postępowaniach wykonawczychdotyczących udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności ze względu na stanzdrowia...

DO JAKIEGO SĄDU NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI?

Skazany albo ustanowiony przez niego obrońca, będący adwokatem lub radcą prawnymmoże złożyć wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności do sądupenitencjarnego, w którego okręgu znajduje się jednostka penitencjarna, w której odbywaorzeczoną wobec jego osoby karę. Wydziały lub sekcje penitencjarne wydziałów karnychznajdują się w sądach okręgowych.Opłata sądowa związana z...

CZY PRZERWA W WYKONANIU KARY MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANA?

Zakończenie przerwy w wykonaniu kary może być związane nie tylko z upływemmaksymalnego okresu jej trwania czy ustaniem przesłanek do jej udzielenia. Sąd możerównież odwołać przerwę w sytuacji, gdy skazany korzysta z niej w innym celu niż ten, którystanowił podstawę orzeczenia albo w jej okresie rażąco narusza porządek prawny. Decyzję wtym...

Dlaczego warto skorzystać z usług Adwokata z Lublina Mariusza Cieślika?

Jeśli szukasz doświadczonego adwokata w Lublinie, który oferuje kompleksową i skuteczną pomoc prawną, to Adwokat Mariusz Cieślik jest świetnym wyborem. Posiadając wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz klientów, Adwokat Cieślik jest zaangażowany w zapewnienie im najlepszej możliwej obsługi prawniczej. Jego specjalizacją są głównie sprawy z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego...