Rozwód a opieka naprzemienna nad małoletnim dzieckiem

Rozwód a opieka naprzemienna nad małoletnim dzieckiem
Po rozwiązaniu małżeństwa przez sąd w konsekwencji przeprowadzonego postępowania
rozwodowego rodzice mogą zdecydować się na sprawowanie pieczy nad wspólnym
małoletnim dzieckiem w formie opieki naprzemiennej. Istotnym jest, że wykonywanie opieki
naprzemiennej, pomimo równego podziału obowiązków wobec małoletniego, nie powoduje
wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka. O ustalenie opieki
naprzemiennej w wyroku rozwodowym, może wnosić zarówno strona powodowa w treści
pozwu rozwodowego, jak też strona pozwana w treści odpowiedzi na pozew. Możliwym
również jest domaganie się w toku postępowania rozwodowego tzw. zabezpieczenia sposobu
sprawowania pieczy nad małoletnim dzieckiem poprzez ustalenie, że na czas trwania
postępowania – do czasu jego prawomocnego zakończenia, dziecko będzie mieszkać z
każdym z rodziców w powtarzających się okresach.
Na czym polega opieka naprzemienna?
Opieka naprzemienna ma miejsce wówczas, gdy oboje rodzice, którym przysługuje pełnia
władzy rodzicielskiej, sprawują opiekę nad dzieckiem w porównywalnych i powtarzających
się okresach. Jest to opieka nad dzieckiem wykonywana na przemian. Możliwe są różne
konfiguracje w jakich może być wykonywana np. w okresach miesięcznych,
dwutygodniowych , tygodniowych – w zależności od konkretnego stanu faktycznego.
Kiedy jest możliwe ustanowienie opieki naprzemiennej w sprawie o rozwód?
Aby było możliwe ustanowienie opieki naprzemiennej, rodzice małoletniego muszą mieć
pozostawioną w treści wyroku rozwodowego pełnię władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
ponadto za ustanowieniem opieki naprzemiennej powinno przemawiać dobro małoletniego.
Pożądane i znacząco zwiększające szanse na uzyskanie opieki naprzemiennej jest
współdziałanie rodziców i przedstawienie sądowi tzw. planu rodzicielskiego określającego
najważniejsze kwestie związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej po zakończeniu
postępowania rozwodowego.
Czy przy ustanowieniu opieki naprzemiennej w treści wyroku rozwodowego sąd określi
wysokość alimentów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzinnego, znajdującymi zastosowanie
również w toku postępowaniach rozwodowych, obowiązek rodziców ponoszenia ciężarów
związanych z utrzymaniem i wychowaniem małoletnich dzieci jest niezależny od tego, gdzie
ono się znajduje. W praktyce bardzo częstym rozwiązaniem stosowanym przez sądy
orzekające opiekę naprzemienną , pozostaje zobligowanie każdego z rodziców do ponoszenia
kosztów utrzymania dziecka w równej wysokości, bez określania konkretnej kwoty
alimentów.
Czy do ustanowienia opieki naprzemiennej potrzebna jest pomoc adwokata
specjalizującego się w sprawach rozwodowych ?

Ponieważ ustanowienie opieki naprzemiennej w praktyce orzeczniczej nie jest rozwiązaniem
spotykanym powszechnie , pomoc adwokata w uzyskaniu przedmiotowego orzeczenia będzie
z pewnością bardzo przydatna.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szerzej niniejszym zagadnieniem i wszelkimi
możliwymi problemami praktycznymi zapraszam do kontaktu telefonicznego lub spotkania w
prowadzonej przez moją osobę Kancelarii Adwokackiej w Lublinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *