Pomoc prawna w Lublinie

Jak zabezpieczyć najlepiej swoje interesy, gdy trzeba się zmierzyć z postępowaniem sądowym? Przekazując nurtującą cię sprawę adwokatowi Mariuszowi Wojciechowi Cieślikowi, możesz liczyć na jego skuteczną pomoc prawną w szerokim zakresie. To bowiem ekspert w różnych dziedzinach prawa, który świadczy usługi doraźnie oraz w ramach stałej obsługi prawnej.

Problemy prawne osób prywatnych i przedsiębiorców oraz doprowadzenie do ich satysfakcjonujących rozstrzygnięć w sporach sądowych i pozasądowych to jego codzienna praca. Nasza kancelaria w Lublinie to adres, pod którym znaleźć można terminowego, rzetelnego, skutecznego i działającego w myśl etyki zawodowej adwokata. Specjalizuje się on w różnych dziedzinach prawa – od cywilnego, przez rodzinne, karne aż po gospodarcze. Służy też swoją wiedzą w zakresie doradztwa czy sporządzanych dokumentów na potrzeby postępowań procesowych. Z jego obsługi można skorzystać w ramach stałej współpracy lub w sytuacjach, gdy trzeba rozwiązać doraźnie problemy natury prawnej.

Mariusz Wojciech Cieślik w ramach prowadzonej w Lublinie kancelarii podejmuje się prowadzenia spraw z wielu dziedzin prawa. Skutecznie dąży do osiągnięcia rezultatu oczekiwanego przez klientów – zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. W tym celu rzetelnie przygotowuje się do powierzonych mu zagadnień prawnych, aby podjąć najbardziej efektywne działania. W swojej pracy zawodowej kieruje się nadrzędnym interesem osób, które reprezentuje w postępowaniach sądowych lub przed organami administracji publicznej. Przyświeca mu w tym także wypełnianie zasad etyki adwokackiej – wie, że dobry adwokat, to nie tylko skuteczność działania, ale również zasady moralne. Kancelaria świadczy usługi głównie na terenie województwa lubelskiego (w Lublinie i Krasnymstawie), ale obsługuje również klientów z innych części Polski, współpracując w tym zakresie z innymi partnerskimi kancelariami (m.in. z Warszawy czy Białegostoku)

Kancalaria prowadzi sprawy z następujących obszarów prawa:

  • prawa cywilnego – w tym zakresie podejmujemy się spraw, które obejmują odzyskanie zobowiązań finansowych, błędy w sztuce medycznej, a także przypadków dotyczących uzyskania należnego odszkodowania czy zadośćuczynienia. Ten obszar zawiera również postępowania związane z ochroną dóbr osobistych, własności i posiadania, zasiedzenia i znoszenia współwłasności. Ponadto podejmujemy się prowadzenia spraw spadkowych, obejmujących prawo lokalowe czy konsumenckie. Klienci mogą też liczyć na opracowanie pism procewych w obszarze prawa cywilnego w postaci przede wszystkim skarg kasacyjnych lub o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także zażaleń i apelacji.
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego – w tym zakresie podejmujemy się spraw rozwodowych oraz o separację, zajmujemy się tematem podziału majątku dorobkowego czy ustaleń dotyczących sprawowania władzy rodzicielskiej. Doprowadzamy również do satysfakcjonującego rezultatu kwestię płacenia alimentów i precyzyjnego określenia kontaktów z dziećmi, które są małoletnie.
  • prawa karnego i prawa wykroczeń – na tym poziomie usług prawnych klient może liczyć na obronę na każdym etapie w postępowaniu karnym oraz karno-skarbowym. Podejmujemy się także spraw, które dotyczą odroczenia w czasie wykonania wyroku w zakresie kary pozbawienia wolności, lub udzielenia przerwy w już odbywanej karze. Bronimy również interesu tych, którzy zostali obwinieni w sprawach o wykroczenia oraz reprezentuje pokrzywdzonych, stojąc na straży ich praw. Na gruncie postępowań w dziedzinie prawa karnego reprezentuje również oskarżycieli posiłkowych lub powodów cywilnych. Opracowujemy również pisma pod kątem procesu w sprawach z zakresu prawa karnego. Dotyczy to głównie zażaleń, apelacji, kasacji, prywatnych aktów oskarżenia czy zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.
  • prawa gospodarczego – kancelaria egzekwuje zobowiązania należne klientowi, negocjuje oraz przygotowuje projekty umów, porozumień czy ugód. W tym zakresie można także liczyć na przeanalizowanie umów w celu jak najlepszego zabezpieczenia interesów klienta, a także na nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem. Na prośbę zleceniodawcy sporządzamy opinie prawne i służy poradą prawną dotyczącą prowadzenia firmy. Reprezentuje także spółki prawa handlowego w postępowaniach rejestrowych toczących się w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – to zakres spraw, które dotyczą ustalenia istnienia stosunku pracy, odszkodowań należących się za niezgodne z przepisami prawa rozwiązanie umowy o pracę czy sprostowań samych świadectw pracy. Prowadzimy również postępowania obejmujące przypadki mobbingu czy dyskryminacji w zakładzie pracy oraz tych, których celem jest uzyskanie renty ze względu na niezdolność do wykonywania pracy, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub emerytury.
 • prawa administracyjnego – to obszar, w którym kancelaria zapewnia skuteczną reprezentację przed naczelnym i wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej. Przygotowujemy odwołania od decyzji administracyjnych, a także pisma i skargi dotyczące działania organów administracji publicznej. Opracowujemy też opinie prawne na potrzeby zagadnień z prawa administracyjnego.