Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

  1. CZY MOŻNA UZYSKAĆ PRZERWĘ W WYKONANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI, I CZY W TYM ZAKRESIE MOŻLIWA JEST POMOC ADWOKATA?

Kara pozbawienia wolności, w kontekście obowiązujących przepisów prawa karnego  pozostaje najbardziej dolegliwą konsekwencją prawomocnego skazania za popełnienie przestępstwa. Istnieje jednak możliwość uzyskania przerwy w wykonaniu kary, w przepadku wystąpienia określonych przepisami prawa okoliczności.  

  1. DO JAKIEGO SĄDU NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI?

Skazany albo ustanowiony przez niego obrońca, będący adwokatem lub radcą prawnym może złożyć wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności do sądu penitencjarnego, w którego okręgu znajduje się jednostka penitencjarna, w której odbywa orzeczoną wobec jego osoby karę. Wydziały lub sekcje penitencjarne wydziałów karnych znajdują się w sądach okręgowych.

Opłata sądowa związana z wniesieniem wniosku aktualnie wynosi 60 złotych. Uprawnionym do złożenia wniosku o udzielenie przerwy w wykonaniu kary jest również dyrektor zakładu karnego, ale nie jest to sytuacja , która zdarza się często.

  1. W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH SĄD MOŻE UDZIELIĆ PRZERWY W ODBYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI?

Sąd może udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeśli występuje u niego ciężka choroba psychiczna lub choroba innego rodzaju, która uniemożliwia mu wykonanie pierwotnie wymierzonej kary. Czas trwania przeszkody determinuje okres, na który sąd może udzielić przerwy. W postępowaniach wykonawczych dotyczących udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności ze względu na stan zdrowia skazanego , podstawowym dowodem pozwalającym na weryfikację istnienia formalnych przesłanek pozostaje opinia biegłego lekarza sądowego właściwej specjalności.    

Kolejnymi przesłankami przemawiającymi za uzyskaniem przerwy w odbywaniu kary, są względy rodzinne lub osobiste osoby skazanej. W takim przypadku decyzja Sądu ma zawsze charakter fakultatywny, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata , mającego duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w szczególności na gruncie na gruncie postępowania wykonawczego, który pomoże w zgromadzeniu odpowiednich dowodów oraz przedstawi sądowi stosowną argumentację.  

  1. JAKI JEST MAKSYMALNY CZAS, NA KTÓRY MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONA PRZERWA?

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności co do zasady nie może przekroczyć jednego roku. Wyjątkiem w tym zakresie jest choroba skazanego. Jeśli konieczne będzie dalsze jego leczenie poza zakładem karnym, możliwe jest przedłużenie okresu przerwy. Powrót do zakładu karnego nastąpi po ustaniu przesłanek do zwolnienia. Kolejny wyjątek dotyczy skazanej kobiety ciężarnej ponieważ stosownie do art. 151 § 1 kodeksu karnego wykonawczego, w stosunku do  w/w osoby oraz skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

  1. W JAKIM TRYBIE SĄD DECYDUJE O ORZECZENIU PRZERWY?

Postanowienie sądu o udzieleniu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności jest podejmowane na posiedzeniu. W toku posiedzenia ma prawo uczestniczyć adwokat, który będąc obrońcą skazanego ma możliwość przedstawienia stosownej argumentacji przemawiającej za udzieleniem przerwy. W posiedzeniu biorą również udział prokurator albo kurator bądź dyrektor zakładu karnego, jeśli wniosek o przyznanie przerwy został wniesiony przez nich.

Na decyzję sądu, wydaną na skutek rozpatrzenia wniosku, przysługuje zażalenie.

  1. CZY PRZERWA W WYKONANIU KARY MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANA?

Zakończenie przerwy w wykonaniu kary może być związane nie tylko z upływem maksymalnego okresu jej trwania czy ustaniem przesłanek do jej udzielenia. Sąd może również odwołać przerwę w sytuacji, gdy skazany korzysta z niej w innym celu niż ten, który stanowił podstawę orzeczenia albo w jej okresie rażąco narusza porządek prawny. Decyzję w tym zakresie podejmuje sąd penitencjarny, który udzielił przerwy. W sytuacji zastosowania wobec skazanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, zwolnienie zostanie odwołane z mocy prawa

CZY SKAZANY MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE?

W sytuacji, gdy przerwa w wykonaniu kary trwała co najmniej rok, a przed jej udzieleniem skazany odbył już karę pozbawienia wolności w wymiarze minimum 6 miesięcy, możliwe jest uzyskanie warunkowego zwolnienia (po spełnieniu pozostałych warunków określonych w kodeksie karnym wykonawczym). W takiej sytuacji  skazany nie wróci do zakładu karnego, jednak w razie popełnienia kolejnego przestępstwa zostanie wezwany do odbycia pozostałej części kary, niezależnie od zagrożeń związanych z popełnieniem nowego czynu zabronionego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *