Odzyskiwanie należnych wierzytelności to problem, z którym nierzadko borykają się osoby prowadzące działalność gospodarczą. Nasza kancelaria, zajmuje się również sprawami związanymi z odzyskiwaniem długów. Egzekucja należności obejmuje zarówno doradztwo, jak i podjęcie działań w zakresie odzyskiwania wierzytelności takich jak negocjacje czy prawne środki przymusu. Mając wsparcie specjalisty, klient może być pewien, że jego sprawa jest monitorowana na bieżąco, aby wszelkie dopuszczalne prawem działania podejmować bez zbędnej zwłoki.

Nasza kancelaria odzyskuje należności z tytułu m.in.:

  • faktur za dostawy i usługi,
  • umów pisemnych i ustnych,
  • umów pożyczki,
  • niewykonania umowy, zaliczek na ich poczet lub kar umownych,
  • spraw pokomorniczych,
  • spraw przedawnionych.

Wsparcie na wszystkich etapach dochodzenia wierzytelności

Kancelaria pomaga klientom na wszystkich etapach dochodzenia należności:

  • przedsądowym – obejmującym negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego załatwienia sprawy lub kompletowanie dokumentacji potrzebnej do postępowania sądowego,
  • sądowym – wniesienie pozwu do sądu,
  • przedegzekucyjnym – negocjowanie z dłużnikiem optymalnej formy uregulowania zaległości po uzyskaniu tytułu wykonawczego lub alternatywnie kompletowanie dokumentacji niezbędnej do postępowania egzekucyjnego,
  • egzekucyjnym – wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz współpraca z komornikami sądowymi – łącznie z kontrolowaniem podejmowanych przez nich czynności.

Obojętnie z jakiego miejsca będą pochodzić dłużnicy – Lublina, Krasnegostawu lub innego miejsca w Polsce – reprezentacja w postaci dobrego adwokata z Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mariusza Wojciecha Cieślika może okazać się skutecznym rozwiązaniem tego problemu.