Podwyższenie alimentów na dziecko

Podwyższenie alimentów na dziecko

W wielu przypadkach alimenty nie są płacone dobrowolnie, a decyzję o ich wysokości oraz sposobie płatności podejmuje sąd. Pod uwagę brane są wtedy potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe rodziców, które pozwolą na zaspokojenie tych potrzeb. Zdarza się jednak, że z czasem potrzeby dziecka rosną i alimenty nie wystarczają na ich pokrycie. Wtedy można skorzystać z prawa do podwyższenia alimentów.

Kiedy można wnioskować o podwyższenie alimentów?

Wraz z wiekiem dziecka rosną też jego potrzeby. Wydatki związane z utrzymaniem dziecka rosną też w sytuacji, gdy zaczyna ono chorować bądź też podejmuje naukę w innym mieście. Uzasadnieniem dla złożenia pozwu o podniesienie świadczeń jest również znaczna poprawa sytuacji materialnej rodzica, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny.

Podstawę prawną stanowi artykuł 138 oraz 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepisy te wyraźnie stanowią, że wysokość świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, a także możliwości zarobkowych rodzica. Wskazują również na możliwość zmiany wysokości świadczeń w przypadku zmiany stosunków (zwiększenie potrzeb dziecka czy podwyższenie stopy życiowej rodzica).

Co zawiera taki pozew?

Pozew o podwyższenie alimentów może zostać złożony przez pełnoletnie dziecko bądź też przez jego prawnego opiekuna (w przypadku osób małoletnich). We wniosku należy szczegółowo wykazać, że nastąpiły zmiany stosunków majątkowych. Pozew musi ponadto zawierać oznaczenie sądu rejonowego oraz wydziału, do którego jest składany, oznaczenie stron, numer pesel powoda, wskazanie wartości przedmiotu sporu, określenie żądania oraz jego dokładne uzasadnienie. Załączamy do niego również odpis wyroku rozwodowego (jeśli był orzeczony).

Czy sąd może odmówić zwiększenia wysokości alimentów?

Ustalając wysokość alimentów, sąd bierze pod uwagę wiele czynników. Dlatego może odmówić podwyższenia wysokości świadczeń. Przede wszystkim należy dokładnie sporządzić pozew. Pozew zostanie odrzucony przez sąd w przypadku, gdy rodzic małoletniego oznaczy siebie jako powoda – powodem jest dziecko, rodzic jest jedynie jego przedstawicielem ustawowym. Sąd oddali również powództwo, które nie zawiera szczegółowego i udokumentowanego uzasadnienia roszczeń. Odmowa zwiększenia wysokości świadczeń może mieć miejsce także w sytuacji, gdy pozwany wykaże, że jego możliwości zarobkowe się nie zwiększyły i że nie jest w stanie ponosić większych kosztów utrzymania dziecka niż dotychczas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *