Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Jedną z najsurowszych kar przewidzianych przez polski system prawny jest kara pozbawienia wolności. Jednak prawomocny wyrok skazujący nie musi oznaczać natychmiastowego umieszczenia w zakładzie karnym. Otóż, Kodeks karny wykonawczy przewiduje przypadki, w których wykonanie tej kary może zostać odroczone. Jakie to przypadki?

Z prawa odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności mogą skorzystać:

  • kobiety ciężarne oraz samotne matki,
  • skazani, których natychmiastowe umieszczenie w zakładzie karnym mogłoby pociągnąć zbyt ciężkie skutki dla samego skazanego bądź jego rodziny,
  • osoby, u których stwierdzono ciężką chorobę uniemożliwiającą odbywanie kary.

Na jaki okres można odroczyć wykonanie kary?

Przepisy przewidują możliwość przełożenia w czasie odbycia kary na okres 1 roku. Odroczenie to może być udzielone kilkakrotnie. Sąd może jednak orzec, że w tym okresie skazany ma obowiązek regularnego zgłaszania się do wskazanej jednostki policji, może też zobowiązać skazanego do podjęcia pracy zarobkowej czy też poddania się leczeniu, rehabilitacji bądź udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku kobiet ciężarnych. Tutaj prawo przewiduje odroczenie na okres nawet do 3 lat od dnia narodzin dziecka.

W sytuacji wystąpienia choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie kary, sąd odracza jej wykonanie do czasu ustania przeszkody, czyli nastąpienia poprawy stanu zdrowia.

Jak uzyskać odroczenie wykonania kary?

By móc skorzystać z tego prawa, należy złożyć odpowiedni wniosek natychmiast po wydaniu prawomocnego wyroku skazującego. Wniosek ten może złożyć skazany, który nie został jeszcze osadzony w zakładzie karnym, a więc nie rozpoczął odbywania kary. Należy dołączyć do niego również wniosek o wstrzymanie/niezarządzanie doprowadzenia skazanego do zakładu karnego, a także wszelkie opinie i dokumenty potwierdzające zasadność odroczenia wykonania kary (np. dokumentacja medyczna skazanego bądź członka rodziny, dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodzinną i inne). Wniosek ten wraz z załącznikami należy złożyć w sądzie, który w I Instancji orzekł wobec skazanego karę pozbawienia wolności (może to być Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy, w zależności od kwalifikacji prawnej czynu przypisanego skazanemu) . Konieczne jest również uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 80 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *