System dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego

Specyficzną formą odbywania kary jest system dozoru elektronicznego. Jest to szansa na znaczne złagodzenie orzeczonej kary pozbawienia wolności. Skazany może normalnie (choć z licznymi ograniczeniami) funkcjonować bez konieczności przebywania w zakładzie karnym.

Na czym polega system dozoru elektronicznego?

Jest to kontrola skazanego za pomocą środków technicznych, tj. urządzeń z nadajnikiem (w formie opaski), które pozwalają organom na bieżące monitorowanie miejsca pobytu skazanego. Jako miejsce wykonywania kary ustala się konkretne mieszkanie (dom), gdzie skazany ma obowiązek przebywać, a które może opuszczać jedynie w ściśle określonych godzinach oraz celach, np. wyjście do pracy. W mieszkaniu skazanego zostaje ponadto umieszczone specjalne urządzenie odbierające sygnał z nadajnika. Opuszczenie miejsca odbywania kary poza godzinami określonymi w harmonogramie, a nawet spóźnione powroty do mieszkania (np. z pracy) traktowane są jako naruszenie warunków dozoru elektronicznego.

Kto może ubiegać się o możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

System ten stanowi znaczące złagodzenie rygorów orzeczonej kary pozbawienia wolności, dlatego też nie każdy może się ubiegać o dozór elektroniczny. Kodeks karny wykonawczy wskazuje na warunki, jakie musi spełnić skazany, by mógł starać się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, tj.:

  • orzeczona wobec niego kara pozbawienia wolności nie przekracza roku,
  • posiada on określone miejsce pobytu stałego,
  • zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie wyraziły zgodę na odbywanie przez niego kary w miejscu wspólnego zamieszkania,
  • jego mieszkanie spełnia odpowiednie warunki techniczne umożliwiające prawidłową pracę urządzeń monitorujących,
  • nie jest skazany w warunkach recydywy.

Sąd bierze również pod uwagę, czy dozór elektroniczny będzie wystarczający do osiągnięcia celu kary oraz resocjalizacji skazanego.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może zostać złożony zarówno przed osadzeniem skaznego w zakładzie karnym, jak również po rozpoczęciu wykonywania kary pozbawienia wolności. Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego rozpoznaje właściwy miejscowo Sąd Penitencjarny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *