Rozdzielność majątkowa, intercyza – czym jest dla małżonków?

Rozdzielność majątkowa, intercyza – czym jest dla małżonków?

Majątkowa umowa małżeńska – tym właśnie, w największym skrócie, jest intercyza. Jeszcze do niedawna miała niosła ze sobą raczej negatywne konotacje i kojarzona była przede wszystkim z brakiem zaufania do współmałżonka. Aktualnie częściej postrzegana jest jako narzędzie zabezpieczające status finansowy partnera – zwłaszcza w kontekście umów kredytowych i różnego rodzaju transakcji obarczonych wysokim ryzkiem.

Ideą ustroju rozdzielności majątkowej jest występowanie dwóch odrębnych majątków małżonków. Każde z małżonków zachowuje i samodzielnie zarządza swoim majątkiem nabytym przed zawarciem umowy, jak i tym nabytym później. Pomimo funkcjonowania tego ustroju istnieje możliwość wspólnego nabywania przedmiotów – w tej sytuacji stają się one elementem współwłasności i każdy z małżonków nabywa udział we współwłasności.

Kiedy można wprowadzić rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkową można wprowadzić zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i już w trakcie jego trwania.

Jak można ustanowić rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona w trybie umowy notarialnej. Jest to najpopularniejszy i zarazem najszybszy i najprostszy sposób. W tym przypadku konieczna jest zgoda między małżonkami. W przypadku jej braku konieczne jest wystąpienie z wnioskiem do sądu. I tu pojawia się drugi sposób – orzeczenie sądu, na mocy którego powstaje przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej. Dotychczasowa wspólność majątkowa zostanie poddana podziałowi w specjalnym postępowaniu o podział majątku. Do czasu ustanowienia podziału wspólność majątkowa pozostaje w mocy, po jej ustaniu małżonkowie samodzielnie zarządzają swoimi majątkami. Sąd orzekając o ustanowieniu rozdzielności stwierdza wystąpienie „ważnego powodu”. Tu przyjmuje się, że takowy występuje gdy wspólność przestaje służyć realizacji celów małżeństwa – np. separacji, trwonienia majątku przez jednego ze współmałżonków, czy problemów we wspólnym i trwałym zarządzaniu majątkiem. W tym miejscu warto zaznaczyć, że sąd ma prawo ustanowić rozdzielność także z datą wsteczną. Oczywiście muszą ku temu zachodzić ważne powody. Takiej możliwości nie ma już notariusz. Warto także zauważyć, że orzeczenie sądu skuteczne jest wobec wszystkich i zawsze. Z kolei umowa zawarta przed notariuszem skuteczna jest wobec osób trzecich wyłącznie, posiadały one wiedzę o jej zawarciu.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące rozdzielności majątkowej, jeśli potrzebna jest porada bądź konsultacja prawna – zapraszamy do kontaktu.

adwokat Lublin kontakt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *