Odszkodowania za błędy w sztuce medycznej

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2013r. (sygn.. akt II KK 124/12) za błąd w sztuce lekarskiej rozumie się czynności lecznicze przeprowadzone niezgodnie z zasadami wiedzy i sztuki medycznej, które doprowadziły do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pacjenta. Za uzupełnienie tej definicji przyjmuje się wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2013r. (sygn. Akt IV CSK 64/13), w którym mowa o tym, że błędem w sztuce medycznej jest nie tylko przeprowadzenie niewłaściwych czynności w trakcie terapii lub operacji, lecz także na etapie diagnostyki.

Jego przyczyną może być m.in.:

Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce medycznej

Za zawinione naruszenie praw pacjenta lekarze mogą ponieść odpowiedzialność cywilną, jak i karną.

Odpowiedzialność cywilna oznacza poniesienie konsekwencji majątkowych – wypłatę odszkodowania lub innych form zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC bądź z funduszy szpitala.

Odpowiedzialności karnej można dochodzić, gdy doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub nieumyślnego spowodowania śmierci. Wtedy poszkodowany lub jego najbliżsi mogą wnioskować o pozbawienie wolności oskarżonego.

Jak uzyskać odszkodowanie za błędy lekarskie?

Pacjent, który doznał uszczerbku na zdrowiu, bądź bliscy zmarłego na skutek zaniechania lub przeprowadzenia niewłaściwych czynności leczniczych mogą wnieść pozew do sądu o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej.

Poszkodowany, jak i jego rodzina mogą ponadto dochodzić praw do zadośćuczynienia za szkody niematerialne, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.

Wnioskując o odszkodowanie za błąd lekarza w sztuce medycznej niezbędne jest skompletowanie dokumentacji związanej z diagnostyką, leczeniem farmakologicznym lub operacyjnym, a także faktur, rachunków i innych dokumentów potwierdzających wysokość kosztów leczenia, rehabilitacji bądź pochówku.