Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości Jednym ze skutków spożywania alkoholu jest zaburzenie procesu akcji i reakcji. Dlatego prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, za które Kodeks karny przewiduje karę w postaci grzywny, ograniczenia wolności lub też pozbawienia wolności na okres do 2 lat. Jazda po użyciu alkoholu czy jazda...

Zniesławienie a zniewaga

Zniesławienie a zniewaga Kodeks karny wyróżnia kilka przestępstw przeciwko czci, a wśród nich zniesławienie oraz zniewagę. Osoby niezwiązane na co dzień z prawem często traktują te dwa określenia jako synonimy, co nie jest prawdą (choć zdarzają się sytuacje, że jeden czyn wyczerpuje znamiona zarówno zniesławienia, jak i zniewagi). Oba te...

Zasiedzenie ruchomości i nieruchomości

Zasiedzenie ruchomości i nieruchomości Jedną z form nabycia własności jest zasiedzenie. Może ono dotyczyć zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. W dużym skrócie, zasiedzenie daje możliwość nabycia prawa na skutek upływu czasu i usunięcia niezgodności pomiędzy wieloletnim stanem posiadania a stanem prawnym. Zasiedzenie nieruchomości Jeśli w świetle prawa dana osoba nie...

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania W określonych sytuacjach Kodeks karny przewiduje możliwość zatarcia skazania. Oznacza to, że po upływie oznaczonego okresu od uprawomocnienia się wyroku, skazanie uznawane jest za niebyłe, a skazany uznawany jest za osobę niekaraną. Wiąże się to z wypisaniem z Krajowego Rejestru Karnego i usunięciem wszystkich danych dotyczących skazania. Osoba...

Wydziedziczenie a niegodność dziedziczenia

Wydziedziczenie a niegodność dziedziczenia Polskie prawo spadkowe wyróżnia dwie instytucje pozbawienia prawa do spadku osób, które dopuściły się niewłaściwych zachowań wobec spadkodawcy. Jest to wydziedziczenie oraz niegodność dziedziczenia. Cel jest ten sam (pozbawienie prawa do spadku i zachowku), inne są natomiast drogi jego osiągnięcia. Wydziedziczenie stanowi bowiem wolę spadkodawcy, niegodność...

Ubezwłasnowolnienie całkowite a częściowe

Ubezwłasnowolnienie całkowite a częściowe Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak i przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają możliwość ubezwłasnowolnienia danej osoby, czyli ograniczenia bądź pozbawienia jej zdolności do czynności prawnych. Należy jednak pamiętać, że instytucja ta ma za zadanie chronić interesy osoby chorej, a nie jej rodziny. Dlatego każdy wniosek jest dokładnie rozpatrywany przez...

Umowa o pracę a umowa zlecenie

Umowa o pracę a umowa zlecenie Różnorodność form zatrudnienia budzi wiele wątpliwości. Tym bardziej, że często w ogłoszeniach o pracę pojawiają się informacje o preferowanej formie zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie. Pracownicy z kolei w większości przypadków dążą do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – zdarza się nawet,...